Parking Everywhere With Parktron

อาคารจอดรถอัจฉริยะ Wenzhou Renben Asakawa ‧ ประเทศจีน

China Wenzhou Times Business Circle Plaza ของ "อาคารจอดรถอัจฉริยะ Wenzhou Renben Asakawa" มีทั้งหมด 25 ชั้น และที่จอดรถราว 500 คัน นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยรอบของอาคารจอดรถ อาคารแห่งนี้ใช้ระบบการจัดการที่จอดรถอัจฉริยะ และระบบจดจำป้ายทะเบียนรถ IPMS2000 ของ Parktron Technology เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความสะดวกสบายยิ่งขึ้นในการใช้งานระบบที่ชาญฉลาดของเรา

 

 

ทางเข้าอาคารจอดรถ

 

 

 

เครื่องจ่ายบัตรขาเข้า - เครื่องรับบัตรขาออก และระบบจดจำป้ายทะเบียนรถ LPR2000

 

 

ใช้ระบบจัดการที่จอดรถอัจฉริยะ IPMS200

 

 

เครื่องชำระเงินอัตโนมัติ APS